NaŠi Partneři

Workmann Group

Podnikání založené
na důvěře

PODNIKÁNÍ ZALOŽENÉ
NA DŮVĚŘE

NAŠI PARTNEŘI

Spolehlivé investice

Náš tým využívá zásady minimalizace rizik a diverzifikace investičních aktiv. 
To je možné díky rozdělení kapitálu mezi likvidními nemovitostmi a vysoce výnosnými podniky v EU.

Umění zvládat situaci

V současné době celý svět, včetně finančního, prochází globální krizí. Je to však také doba velkých příležitostí.

Krize pro nás a pro naše klienty není ztrátou, ale novými vyhlídkami a příležitostmi pro kvalitní finanční růst.   

V různých sférách

Využíváme také příležitosti nástrojů kapitálového trhu.

NAŠE NABÍDKA

NAŠE NABÍDKA

ZÁKAZNÍK

Přijímáme investice od fyzických a právnických osob.

PLATBY

Našim zákazníkům nabízíme dvě možnosti, jak dosáhnout zisku. Úroky jsou vypláceny jednou za čtvrtletí.

PODMÍNKY

Minimální lhůta pro podpis smlouvy je kalendářní rok.

ÚROKOVÁ Míra

Úroková sazba je sjednána individuálně a závisí na výši a investičních podmínkách.

ZÁRUKA

Jsme připraveni vám nabídnout rozšířené záruky právní ochrany vašich prostředků. 

Může se jednat o podepsání dohody mezi naší společností a investorem nebo o vyúčtování (směnka) investorovi podle českého práva (zákon č. 191/1950 Sb.)

NĚJAKÉ OTÁZKY?
INVESTIČNÍ ZRUČNOST

Začínající investoři často činí špatná rozhodnutí kvůli základní neznalosti situace a neschopnosti přizpůsobit se neustále se měnící globální ekonomice. 

Každá investice je spojena s určitými riziky. 

S vědomím toho se spoléháme na mnohaleté zkušenosti a profesionalitu našich analytiků. Můžeme tak pochopit a pružně reagovat na každou situaci na finančním trhu.

Máme důvěru 
v profesní kompetenci našeho týmu.

Jsme lepší
než banka

Našim zákazníkům nabízíme garantovaný výnos s větší ziskovostí.

Nejsme obchodníci

Nejsme makléři ani pyramidové schéma.

DLOUHODOBÁ STRATEGIE

Máme dlouhodobou strategii rozvoje podnikání s perspektivou vstupu na nové finanční trhy, což nám umožňuje s důvěrou hledět do budoucnosti.

PROČ si nás KLIENTI VYBÍRAJÍ?

NĚJAKÉ OTÁZKY?
PRÁCE PODLE PRAVIDEL

Pracujeme v souladu se všemi právními normami.

VELKÉ ZKUŠENOSTI

Máme bohaté zkušenosti s dosahováním zisku ve finančním sektoru.

SPRÁVNÝ PŘÍSTUP

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, což zvyšuje kvalitu našich služeb. Vytváříme investiční řešení na základě příjmů a potřeb našeho klienta.

Any questions?

ZÁSADY SPOLEČNOSTI

Vybrat správnou investici a svěřit jí své finance je nyní docela obtížné.

Jsme si vědomi, že naše podnikání je založeno na důvěře. 

   Protože důvěra je pozitivní vztah mezi lidmi, který umožňuje mít jistotu ve spolehlivost, otevřenost a hlavně v poctivosti partnerů.  

Obchodní pověst je proto pro nás na prvním místě. A vážíme si našich zákazníků nejvíce!

CHARITA

Snažíme se pomoci těm, kteří jsou v nouzi!

Část našich zisků proto věnujeme lidem, kteří potřebují sociální podporu - sirotčince a útulky pro zvířata v České republice.

KONTAKTUJTE NÁS

VYZÝVEJTE NEBO napište nám

+420 730 507 727

+420 608 332 771

Spaces Smíchoff
Plzenska 3350/18
150 00, Praha

Jsme připravení odpovědět !

Спасибо! Ваше сообщение было отправлено.
Невозможно отправить Ваше сообщение. Проверьте поля формы.
se zpracováním osobních údajů
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE 

Společnost BONCHANCE s.r.o, IČO: 27631478, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Kálikova 1554/4, PSČ 155 00, (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů nakládá s osobními údaji těch návštěvníků webu https://workmanngroup.eu, kteří Společnosti své osobní údaje poskytnou vyplněním některého z kontaktních formulářů, které jsou na tomto webu umístěny (dále jen „subjekt údajů“). 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů údajů za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy na základě souhlasu subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů.
Subjekty údajů poskytují své osobní údaje správci vyplněním některého z kontaktních formulářů umístěných na webu https://workmanngroup.eu (dále jen „formulář“), a to za některým či některými z následujících účelů:
* subjekt údajů si přeje být správcem kontaktován s nabídkou nájemného na míru či se žádostí o prohlídku nemovitosti;
* subjekt údajů si přeje, aby mu správce zodpověděl jeho dotazy;
* subjekt údajů si přeje být zaregistrován v Partnerském programu správce; 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje subjektů údajů jsou pro výše uvedené účely zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, informace o nemovitosti. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností subjektů údajů a správce, které z poskytnutí osobních údajů subjekty údajů vyplynou. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:
* správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
* správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@workmanngroup.eu
* správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 607 332 771 ; +420 777 639 134 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů skrze formulář správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám, vyjma:
* V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem splnění jeho zákonné povinnosti.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 
DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.
Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovatelem osobních údajů.
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
* zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
* zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
* pro účely přímého marketingu,
* pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.